Fundatorem może być każdy, kto podziela ambicje i cele działalności Fundacji „Inferno” oraz chce wesprzeć finansowo poszczególne programy lub projekty. Grono fundatorów może ulegać zwiększeniu na podstawie Umowy Kooptacji (lub Deklaracji Kooptacji, jeżeli Fundator Założyciel jest jednocześnie osobą reprezentującą fundatora kooptowanego), która musi zostać zarejestrowana w Rejestrze Notarialnym Sądu Książęcego oraz zawierać zobowiązanie fundatora do wsparcia finansowego Fundacji kwotą o równowartości co najmniej 50.000 D. W zamian fundator uzyskuje członkostwo w Radzie Ognistej.

Rada Ognista jest organem nadzoru Fundacji. Składa się z wszystkich fundatorów, a na jej czele stoi Przewodniczący. Zakres jej kompetencji obejmuje:

  1. Określanie głównych kierunków działania i rozwoju Fundacji „Inferno”.
  2. Wybieranie i odwoływanie Prezesa oraz ustalanie wysokości jego wynagrodzenia.
  3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania merytorycznego i finansowego
    z działalności Fundacji „Inferno” składanego przez Prezesa za okres wyznaczony przez Radę Ognistą, zawsze jednak co najmniej za okres kadencji.
  4. Wykonywanie nadzoru i kontroli nad działalnością Prezesa.

Każdy fundator jest nieocenioną postacią życia naszej organizacji, którego chcemy wspierać naszym dobrym słowem i promocją poprzez inicjatywę „Twarzy Inferno” – postaci i organizacji włączających się w życie Fundacji, ofiarujących nam swoją pomoc i wsparcie. Galeria „Twarzy Inferno” będzie przez nas upubliczniana podczas wszelkich prowadzonych projektów i programów, na naszej stronie internetowej oraz w miejscach prowadzenia działań i promocji.

Dziękujemy, że jesteście z nami.

TWARZE INFERNO

Daniel von Witt

Jest fundatorem jako Książę Furlandii i Luindoru oraz w imieniu Książęcej Szkoły Rycerskiej, Instytutu Mikronacyjnej Ekonomii oraz Kompanii Wittów Kingsman.

kontakt: daniel_lukas[at]interia.pl